11-Les Grans Regions Del Món
11-Les Grans Regions Del Món
11-Les Grans Regions Del Món
Les grans regions mundials
En geografia parlem de regió natural quan ens referim a un territori que presenta uns trets físics similars que li donen unitat.
Anomenem regió geogràfica a un territori que comparteix una sèrie de característiques socials, econòmiques històriques o culturals que li donen una certa unitat. El conecepte de regió geogràfica l'apliquem al territori que ha estat transformat per les persones i on s'han creat relacions económiques, socials i culturals entre les persones.
Tot i que l'evolució tècnica i econòmica, especialment des del segle XIX, ha reduït la influència del medi físic sobre les activitats humanes, és innegable que les condicions naturals d'un territori encara condicionen de manera important les activitats de les persones i poden arribar a impedir-les de manera permanent, o bé, al contrari, facilitar l'ocupació i l'explotació de l'espai.
Cal considerar que qualsevol societat és el resultat d'una evolució histórica. Totes les societats recullen del seu passar tradicions, i maneres de fer, de pensar i de treballar que són fruit de l'evolució històrica i cultural. La cultura dóna unes carácterisitiques comuns a les societats que han compartit aquests trets, per damunt de les fronteres estatals o del límits continentals.
Per aquesta raó els geògrafs, com a conseqüència de l'anàlisi i l¡observació de les característiques culturals comunes qn els espais físics, van distingir l'existència de nou grans regions geogràfiques mundials, les següents:
Les grans region d'Amèrica
El continent americà presenta una divisió en dues regions del Nord i l'Amèrica Llatina amb el Carib. Aquesta divisió s'explica per fets culturals, històrics i económics. L'arrel principal d'aquesta classificació arrenca del descobriment, la colonització i l'explotació del continent americà i dels pobles que hi vivien per part dels europeus a partir del segle XVI. A tot plegat, s'hi ha d'afegir la immigració d'un gran nombre d'europeus i europees de diversos països durant el segle XIX i XX.
L'America del Nord
L'Amèrica del Nord està situada a l'hemisferi nord. L'oceà Atlàntic a l'est, l'oceà Pacífic a l'oest i l'oceà Glacial Àrtic al nord. El seu territori s'estén des de més al nord del Cercle Polar Àrtic, a més de 80º de latitud nord, fins al tròpic de Càncer. Més de 6000 km de nord a sur i situació entre tres oceans determinen lAmerica del Nord esta sota la influéncia de tres factors climátics.

>Les masses d'aire polar
>Les masses d'aire tropical
>La continentalitat
La població d'Amèrica del Nord és el resultat d'un seguit de grans migracions. Els pobladors originaris han quedar en minoria i només representen l'1% de la població americana en el seu conjunt. LAmèrica del Nord està formada per dos estats: Canadà i els Estats Units DAmèrica. Cadascun es quasi tan gran com Europa, tenen un elevat desenvolupament humà i els seus nivells de progrés benestar es troben entre els primers del món. Cal tenir en compte que el repartiment de la riquesa entre els ciutadans no és igualitari. La pobresa, afecta gairabé el 15% dels habitants; la meitat d'aquests pobres són negres, hipans,indis i inuit.
La població de l'Amèrica del Nord treballa sobretot al sector terciari, que agrupa dos terços dels treballadors. És un sector força diversificat, en el qual podem trobar activitats molt productives.
El sector industrial també és molt important i diversificat, i hi treballa gairabé un terç de la població activa.
El sector primari ocupa molt poca gent, menys del 3%.
Amèrica Llatina i el Carib
Entre el límit septentrional de la regió mundial de l'Amèrica Llatina i el Carib, que es troba una mica més al nord del tròpic de Càncer, i el límit meridional, situat a un 55º de latitud sud, hi ha una separació de 9000 km. En aquesta regió, banyada pels oceans Pacífic i Atlàntic, hi han molts climes. Hi podem distingir tres:
>L'Amèrica Central
>l'Amèrica del Sud
>L'Amèrica del mar Carib
En els darrers trenta anys, la població urbana no ha parat de créixer. Les ciutats més grans, experimenten el creixement més marcat.
El gran creixement urbà fa que, a les ciutats hi hagi grans diferencies pel que fa a la urbanització i l'oferta de serveis entre els barris centrals i les zones residencials de les classes mitjanes i l'alta, i els barris on s'instal·la la població que arriba del camp, que no té feina. Aquests barris pobres, amb habitatges construïts, pels residents en llocs marginals de la ciutat, reben diferents noms: faveles (Rio de Janeiro);ranchos (Caracas)i Pueblos jóvenes (Lima).
Els valor mitjans del desenvolupament humà de l'Amèrica Llatina són força bons en conjunt. Mirant només les xifres es pot comprovar que, després de les zones desenvolupades d'Europa i l'Amèrica del Nord, L'Amèrica Llatina és la regió mundial on sembla que hi ha millors condicions de vida. Això es cert en el cas d'algunds estats. Peró cal tenir en compte que a la major part dels països d'aquesta regió les desigualtats són grans.
Les activitats primàries ocupen cinquena part de la població activa de l'Amèrca Llatina i el Carib. Al camp hi ha una minoria de propietaris que posseeix grans explotacios agrícoles o ramaderes, amb una gran producció de productes destinats a l'exportació, i una majoria de pagesos amb minifundis o bé sense terres, que practiquen una agricultura de subsistència.
Quant a les activitats industrials, els més avançats són Brasil, Mèxic i Argentina, on l'indústria s'ha diversificat.
Les grans regions d'Euràsia
L'America del Nord
Tot el continent es troba a l'hemisferi nord del planeta, entre els 35º i els 71º de latitud nord. La regió té una forma retallada pels nombrosos mars que banyen les seves costes.
Els climes europeus, són temperats, però les diferències de latitud, corrents marítims i la próximitat o la llunyania de la costa provoquen variacions importants de temperatures entre el nord i el sud.
A Europa hi ha grans ciutats que sobrepassen el milió d'habitants, però també hi trobem una xarxa urbana de ciutats mitjanes i petites molt densa, que fa que la urbanitzaci´sigui elevda o força elevada a tots els països europeus viu en zones urbanes.
Hi ha un desenvolupament humà elevat. A la major part dels estats europeus, les condicions de vida de la població són bones o acceptables.
Les activitats econòmiques del sector primari cada vegada ocupen menys població activa (el 10% de mitjana).El sector agropecuari, té una producció elevada i una gran productivitat.
Les activitats industrials són importants a tots els països europeus: el 30% i el 50% de la població activa treballa a la indústria europea, que és potent i diversificada, i elabora productes que després són exportats arreu del món.
Rússia i la comunitat d'Estats Independents (CEI)
Situada a l'hemisferi nord, entre els 35º i els 80º de latitud, comprèn els territoris orientals dels continent europeu i tot el nord i poart del centre del continent asiàtic, amb una extensió de 9000 km d'est a oest. Predominen els climes freds, amb precipitacions escasses.
La diversitat cultural d'aquesta regió es força gran.
El 80% de la població viu a la part europea de la regió, mentre que a la part asiàtica hi viu el 20%, la qual cosa significa que les densitats són molt baixes, sobretot al nord del paral·lel 50%.
La xarxa de ciutats només es nombrosa i ben articulada a la part europea de la regió.
El desenvolupament humà dels estats integrats en aquesta regió mundial es bastant elevat en conjunt, i s'apropa ens algus casos al dels països desenvolupats. Aquests països arroseguen una crisi econômica molt greu des del 1985.
El canvi de sistema econòmic, ha provocat de moment el creixement de l'atur,l'augment de la pobresa i de les desigualtats socials, alguns enfrontaments armats i un empitjorament de les condicions de vida. La pobresa ha crescut ràpidament a causa d'aquestes crisis econòmiques i ben bé un terç de la població es pobra. La població activa dedicada al sector primari supera el 40% a la major part dels estats asiàtics d'aquesta regió, mentre que a la part europea el percentate baixa a la meitat.
El conreu de cereals, ocupa grans espais; a les zones més càlides es cultiva gira-sols, cotó i te.
La Xina, Mongòlia i la República Democrática de Corea
Aquesta regió mundial comprèn un sector important de l'est asiàtic. La major part del seu territori correspon a la Xina.
La característica que dóna unitat a la regió és el fet d'haver estat fins fa poc sota règims plítics socialistes. Fa poc anys, la major part de les propietats d'aquests països de l'Estat.
Mongòlia inicià la transcició cap al sistema liberal i capitalistaal 1996. La Xina ho va fer abans.
Aquesta regió, viu una cinquena part de la població mundial, presenta una gran diversitat de densitats. La població viu concentrada a les zones temperada, sobtropical i tropical, i es densa o bastant densa fins a una distània màxima de 1500 km de la costa, són molt poc poblades.
Malgrat que en aquesta regió hi ha grans cuitats que sobrepassen els cinc milions d'habitants, la població urbana no és gaire nombrosa, però va creixent.
Els països d'aquesta regió presenten un desenvolupament humà mitjà, amb una mortalitat infantil baixa, una esperança de vida al voltant dels setanta anys i unes condicions educatives acceptables per a la majoria de la població. A mesura que s'hi va introduint el capitalisme, les desigualtats económiques augmenten, fins al punt que no s'han aconstreguit eliminar les importans diferències de nivell de vida entre la població urbana i la població rural.
La població activa agrària xineas encara es força nombrosa.
El creixement industrial de la Xina ha estat espectacular amb contrastos marcats entre les grans empreses modernes i tecnificades, amb molt capital i les petites indústries ruralsa amb poc cápital i molta má d'obra, i també entre empreses privades i públiques. La indústria moderna xinesa està molt concentrada a determinades zones i ciutats, les acaparen gairabé la meitat de la producció industrial de tot el país.
Respon les preguntes següents:
A.- Quines regions geogràfiques del món estan tenint un gran desenvolupament en els darrers anys. Raons ???

B.- Quines regions geogràfiques del món no tenen desenvolupament i, a més, tenen grans problemes de tipus sanitari. Quins???

C.- Com penses que serà el món de l'any 2015. Com estarà estructurat??? Raona les respostes. (Tindràs 25 anys)
Hi haurá molta gent vella, sobretot a la xina.